สรุปเกี่ยวกับ PDPA กฎหมายใหม่

“สรุปเกี่ยวกับ PDPA กฎหมายใหม่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของแบรนด์ คนทำธุรกิจออนไลน์ควรรู้ เริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2565”

1. PDPA คืออะไร
   PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act. หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในการข่มขู่หวังผลประโยชน์ทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูลอยู่

2. ข้อมูลส่วนบุคคล
    ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รูปถ่าย, ประวัติการทำงาน , อายุ และข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    – สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ
    – สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    – สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
    – สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    – สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
    – สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
    – สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
    – สิทธิการเพิกถอนความยินยอม

4. PDPA บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตาม

5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
    5.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
    5.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
    5.3 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบผู้ประกอบการว่าได้ทำเข้ากับ พ.ร.บ.

6. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

7. หากมีการละเมิดสิทธิไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางกฏหมายดังนี้
   ● ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2
เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
   ● โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ● โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

ที่มา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
“PDPA – Privacy for All” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://codium.co/blogs/23-PDPA-that-businesses-need-to-know
https://www.facebook.com/1153877941/posts/10228099158641593/?d=n
https://www.facebook.com/100000556178055/posts/6048414438520369/?d=n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *